ALGEMENE VOORWAARDEN

--> Naar de PDF

Werkingssfeer

1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening Werving &
Selectie door VIGOR HR Services.

Definities

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

VIGOR HR Services

VIGOR HR Services B.V. statutair gevestigd te Eindhoven met KvK nummer: 82427747

Opdrachtgever

Iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie door VIGOR HR Services de opdracht wordt aangegaan.

Kandidaat

Iedere natuurlijke persoon die door VIGOR HR Services wordt voorgesteld aan een opdrachtgever om werkzaamheden te gaan verrichten.

Werving en Selectie

Het behulpzaam zijn van werkgevers bij het zoeken van kandidaten, waarbij tot totstandkoming van een
arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante arbeidsverhouding tussen werkgever en kandidaat wordt
beoogd.

Opdracht

De overeenkomst tussen VIGOR HR Services en opdrachtgever op grond waarvan VIGOR HR Services
werving en selectie werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever teneinde een rechtstreekse (arbeids-)verhouding van welke aard dan ook tussen de kandidaat en opdrachtgever tot stand te brengen.

Toepasselijkheid

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van VIGOR HR Services.

4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend
rechtsgeldig indien en voor zover VIGOR HR Services die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

5. Het eenzijdig toepasselijk verklaren van andere Algemene Voorwaarden wijst VIGOR HR Services nadrukkelijk van de hand.

6. Wijzigingen en aanvullingen op bepalingen in de overeenkomst en/of voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en opdrachten met VIGOR HR Services.

Totstandkoming Opdracht

7. Iedere offerte van VIGOR HR Services is vrijblijvend. Een offerte is 14 dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

8. De opdracht tussen VIGOR HR Services en opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod
en aanvaarding. VIGOR HR Services verstrekt een schriftelijke opdrachtbevestiging aan
opdrachtgever waarin alle specifieke zaken die betrekking hebben op de opdracht, zijn verwoord.
Aanvaarding vindt plaats door middel van schriftelijke accordering van de opdrachtbevestiging danwel is er sprake van aanvaarding indien uit gedraging van opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

Uitvoering Opdracht

9. Voor zover niet beschreven in de opdrachtbevestiging of in het geval van onvoorziene
omstandigheden, verplicht VIGOR HR Services zich tot uitvoering van de opdracht in het beste
belang van de opdracht en bij de opdracht betrokken partijen.

10. VIGOR HR Services zal zich inspannen haar dienstverlening naar het beste inzicht en vermogen
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De opdracht Werving en Selectie
wordt door VIGOR HR Services uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

11. Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie van VIGOR HR Services ongeacht
leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke
keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële
functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

12. VIGOR HR Services introduceert een of meer kandidaten bij opdrachtgever op basis van de
opdracht en aan de hand van de bij VIGOR HR Services bekende kennis en vaardigheden van de
kandidaat.

13. Vanaf het moment waarop een kandidaat op verzoek van Opdrachtgever wordt geïntroduceerd
dan verklaart de Opdrachtgever zich nadrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

14. Opdrachtgever is vrij de keuze één of meer kandidaten in dienst te nemen.

15. De opdracht wordt als voltooid beschouwd op het moment dat de kandidaat en opdrachtgever
overeenstemming hebben bereikt over de indiensttreding (op basis van een arbeidsovereenkomst
dan wel dat de kandidaat anderszins te werk wordt gesteld).

16. Binnen één week na het bereiken van overeenstemming wordt door opdrachtgever een overzicht
van de met de kandidaat gemaakte afspraken inclusief een kopie van de door deze partijen
ondertekende overeenkomst aan VIGOR HR Services overgelegd.

17. Indien de kandidaat door opdrachtgever op een andere functie wordt aangesteld dan de functie
waarvoor de opdracht was verstrekt, is opdrachtgever eveneens de volledige vergoeding
verschuldigd.

18. In het geval uit één opdracht meerdere kandidaten in dienst treden, is opdrachtgever aan VIGOR
HR Services eveneens de volledige vergoeding per aangestelde kandidaat verschuldigd.

19. Als de kandidaat niet terstond, maar binnen twaalf maanden na de initiële afwijzing (door
opdrachtgever of afwijzing van het aanstellingsaanbod door de kandidaat) in dienst treedt bij
opdrachtgever, of een aan haar gelieerde onderneming, dan is opdrachtgever alsnog de
overeengekomen vergoeding verschuldigd aan VIGOR HR Services.

20. De gegevens van de voorgedragen kandidaat mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
VIGOR HR Services aan derden worden verstrekt of kenbaar gemaakt. Mocht een voorgedragen
kandidaat door tussenkomst van opdrachtgever met een derde in contact treden of met een
derde een andere overeenkomst aangaan dan is opdrachtgever het aan opdrachtnemer
verschuldigde honorarium verschuldigd zijnde het honorarium zoals in de opdracht
overeengekomen.

Aansprakelijkheid

21. VIGOR HR Services kan nimmer met zekerheid bevestigen dat een voorgestelde kandidaat te allen
tijde ook een voor opdrachtgever geschikte kandidaat betreft en de beoogde werkzaamheden
ook daadwerkelijk naar behoren zal uitvoeren. Het is daarom de uitdrukkelijke
verantwoordelijkheid van opdrachtgever om zich zelfstandig een oordeel te vormen over de
geschiktheid van de kandidaat. Het is de eigen keuze van opdrachtgever om een voorgestelde
kandidaat in (loon)dienst te nemen. VIGOR HR Services is niet aansprakelijk indien een kandidaat
niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten of diens verwachtingen.
Evenmin is VIGOR HR Services op generlei wijze aansprakelijk voor schade (direct of indirect en in
welke vorm dan ook) en verliezen die opdrachtgever als gevolg van enig handelen of nalaten van
kandidaten, die bij opdrachtgever in dienst zijn getreden.
22. Iedere aansprakelijkheid van VIGOR HR Services is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat
opdrachtgever aan VIGOR HR Services is verschuldigd uit hoofde van de opdracht.
Honorarium
23. Het door Opdrachtgever aan VIGOR HR Services verschuldigde honorarium is exclusief BTW en
bedraagt 22% van het fulltime bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld van de geselecteerde
kandidaat tenzij anders overeengekomen.
24. Op verzoek van Opdrachtgever kan VIGOR HR Services, in plaats van een eenmalige W&S fee, een
detachering faciliteren. De minimale detacheringsperiode bedraagt 1560 gewerkte uren tenzij
anders overeengekomen. Na deze periode is kosteloze overname van de kandidaat mogelijk.
VIGOR HR Services werkt voor detachering samen met een Payrollbureau waarbij diens algemene
voorwaarden gelden tenzij anders overeengekomen.
25. De bemiddelingsvergoeding is ter dekking van de in de opdracht genoemde dienstverlening door
VIGOR HR Services. Eventuele kosten voor aanvullende activiteiten zullen separaat aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Facturatie
26. Facturatie van de Werving & Selectie fee vindt plaats na voltooiing van de opdracht.
27. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders door partijen is overeengekomen.
28. Indien een factuur van VIGOR HR Services niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald,
komt Opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in
verzuim te verkeren en , is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente
conform artikel 6:119a B.W. over het openstaande bedrag verschuldigd.
29. Indien opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dan dient zij eventuele bezwaren
binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk onder nauwkeurige opgaaf van redenen aan VIGOR
HR Services te melden. Na deze periode vervalt het recht van opdrachtgever om de factuur te
betwisten.
30. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van een factuur van VIGOR
HR Services.
31. Opdrachtgever dient te allen tijde op het eerste verzoek van VIGOR HR Services adequate
zekerheid te stellen voor al hetgeen VIGOR HR Services reeds opeisbaar te vorderen heeft en zal
verkrijgen uit hoofde van de opdracht.
32. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die VIGOR HR Services maakt als gevolg
van de niet-nakoming door opdrachtgever van dienst verplichtingen op grond van dit artikel,
komen geheel ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden
gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW met een minimum van EUR 250,-
, tenzij VIGOR HR Services aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal
steeds zodra opdrachtgever in verzuim is, door opdrachtgever verschuldigd zijn.
Geheimhouding
33. Alle gegevens met betrekking tot de door VIGOR HR Services voorgestelde kandidaten zijn strikt
vertrouwelijk en mogen door opdrachtgever niet aan derden worden verstrekt.
34. Opdrachtgever legt de verplichting omtrent geheimhouding ook op aan medewerkers die direct
bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
Garantieregeling
35. Indien het dienstverband van de kandidaat tijdens de proeftijd - met een maximum van twee
maanden vanaf de datum dat de kandidaat bij opdrachtgever in dienst is getreden - wordt
beëindigd, zal VIGOR HR Services, mits opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens
VIGOR HR Services heeft voldaan, het betreffende in rekening gebrachte honorarium voor 50%
restitueren.

36. Teneinde in aanmerking te komen voor restitutie van het honorarium volgens de
voorwaarden als genoemd in artikel 10.1, dient opdrachtgever VIGOR HR Services
binnen 7 dagen na beëindiging van het dienstverband met de kandidaat schriftelijk in
kennis te stellen, bij gebreke waarvan opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen
beroep (meer) kan doen.
Privacy
37. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van
persoonsgegevens, met name van kandidaten plaats. Opdrachtgever en VIGOR HR Services zijn
gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving. Opdrachtgever verlangt geen
gegevens van VIGOR HR Services die zij op grond van wet- en regelgeving niet mag verstrekken.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door VIGOR HR Services
aan haar verstrekte gegevens.
38. Het is opdrachtgever niet toegestaan om rapportages van kandidaten, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de kandidaten en van VIGOR HR Services, te gebruiken of anderszins
aan derden te verstrekken.
39. Opdrachtgever vrijwaart VIGOR HR Services tegen elke aanspraak van kandidaten of overige
derden jegens VIGOR HR Services in verband met een schending door opdrachtgever van het
bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door VIGOR HR
Services.
Slotbepalingen
40. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de
opdracht en deze voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of
rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel
mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
41. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten of opdrachten waarvan deze
voorwaarden deel uit maken, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van VIGOR HR
Services. Het staat VIGOR HR Services vrij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter
in het arrondissement van de klant.

 

Versie 2023

VIGOR HR Services | Torenallee 45 | 5617 BA Eindhoven | +31 (0) 6 400 61 844 | KvK 82427747